Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní společnosti

JMP – Stavební stroje s. r.o.

Se sídlem Hrobice 68
533 52 Hrobice

identifikační číslo: 259 82 672

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 18647.

 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti JMP –– Stavební stroje s. r.o. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“).
  • Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a kupující podpisem kupní smlouvy současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím. Obchodní podmínky jsou také k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách prodávajícího www.jmpstroje.cz/vop nebo v centrále společnosti na adrese Hrobice 68.
  • Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případné právní vztahy v případě, že kupujícím je spotřebitel. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se právní vztahy zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a mezi stranami budou jednotlivá práva a povinnosti ujednána ve smlouvě.
  • Prodávající je právnickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat. Obě strany jsou však vázány podmínkami účinnými v době založení právního vztahu mezi nimi.
 • UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Právní vztah mezi stranami vzniká nejčastěji uzavřením kupní smlouvy v písemné formě podpisem obou stran.
  • Právní vztah mezi stranami může rovněž vzniknout na základě písemné akceptace objednávky kupujícího, která zahrnuje údaje o množství a druhu zboží, místě odběru, termínu dodání a ceně. K akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím dochází písemným nebo emailovým potvrzením objednávky, respektive okamžikem, kdy se prodávající a kupující dohodnou bez výhrad na všech podmínkách koupě. Potvrzení doručení objednávky ze strany prodávajícího není akceptací objednávky. Jakékoliv ústní a telefonické dohody a ujednání musí být prodávajícím potvrzeny písemně. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
  • Prodávající je oprávněn po kupujícím při uzavírání písemné kupní smlouvy požadovat především:
   • přesnou fakturační adresu - sídlo kupujícího dle zápisu do obchodního rejstříku
   • místo dodání zboží
   • adresu pro zaslání faktury, liší-li se od sídla kupujícího
   • IČ, DIČ
   • jméno osoby, oprávněné jménem kupujícího jednat, event. průkaz totožnosti
   • telefonické, event. e-mailové spojení
   • podpis kupujícího, event. otisk jeho firemního razítka
  • Spolu s těmito údaji uvádí prodávající do kupní smlouvy:
   • datum uzavření kupní smlouvy
   • přesnou specifikaci zboží
   • způsob úhrady zboží
   • cenu zboží včetně všech daní a poplatků
   • event. další podmínky, vztahující se k obchodnímu případu
  • V případě okamžitého odběru zboží je kupní smlouva uzavřena okamžikem převzetí zboží s příslušnými doklady.
  • Zrušení celé akceptované objednávky nebo její části kupujícím, případně změny již akceptované objednávky jsou přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.
 • PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Prodávající dodává zboží kupujícímu na základě:
   • zálohové úhrady zboží,
   • s odložením splatnosti zboží s předem dohodnutou lhůtou splatnosti.
  • Zálohová úhrada zboží
   Prodávající vystaví na kupujícího zálohovou fakturu v dohodnuté výši, kterou kupující ve stanoveném termínu uhradí. V případě neuhrazení zálohové faktury do termínu splatnosti má prodávající právo od kupní smlouvy bez sankcí ze strany kupujícího odstoupit. Je-li mezi smluvními stranami dohodnuta lhůta dodání, začíná tato běžet ode dne úhrady zálohové faktury. Kupující může prokázat úhradu výpisem z bankovního účtu, jinak se dnem úhrady rozumí datum připsání částky na účet prodávajícího nebo zaplacení částky v hotovosti pokladnou v sídle prodávajícího.
  • Odložená splatnost zboží s předem dohodnutou lhůtou splatnosti (zboží na fakturu)
   Prodávající vystaví na kupujícího fakturu - daňový doklad, která je splatná v dohodnutém a na faktuře uvedeném termínu úhrady. Kupující se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti, v případě prodlení s placením faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení. Tímto není dotčeno právo prodávajícího uplatnit po kupujícím nárok na náhradu škody, především následných výdajů s vymáháním pohledávky spojených. Uplatnění případné reklamace nemá odkladný účinek na povinnost kupujícího zaplatit zboží v plné výši a ve stanovené nebo sjednané lhůtě splacení. Délka splatnosti faktur a na tomto závislé další obchodní podmínky se řeší individuálně s každým kupujícím.
  • Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím doklady potřebné k převzetí a užívání zboží.
  • Kupující je před předáním zboží oprávněn uzavřenou smlouvu zrušit i bez uvedení důvodu oproti zaplacení odstupného ve výši uhrazené zálohy. Rozhodnutí o zrušení smlouvy je kupující povinen oznámit prodávajícímu písemně. Tímto dnem vzniká prodávajícímu nárok na úhradu odstupného. Prodávající je oprávněn započíst oproti pohledávce kupujícího na vrácení zálohy na kupní cenu svoji pohledávku na úhradu odstupného.
 • DODACÍ A PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
  • Není-li výslovně uvedeno jinak, dodací lhůty uvedené jsou pouze orientační a nezávazné, prodávající však usiluje o dodržení uvedených lhůt. Prodlení s dodáním zboží oproti nabídce nemá za následek vznik nároků na náhradu majetkové újmy, ani neopravňuje k odstoupení od smlouvy. Částečné dodávky prodávajícího kupujícímu jsou přípustné.
  • Je-li kupující v prodlení s jakoukoliv splatnou platbou, je prodávající oprávněn zadržet a pozastavit dodávky zboží kupujícímu až do okamžiku úhrady všech splatných závazků kupujícího vůči prodávajícímu, aniž by byl povinen nahradit kupujícímu případně vzniklou škodu.
  • Pokud se nejedná o osobní odběr, zajišťuje prodávající dopravu zboží do místa, určeného kupujícím. Způsob dopravy určí prodávající s ohledem na povahu, hmotnost a cenu smluveného zboží.
  • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží je prodávající bez dalšího upozornění oprávněn uskladnit kupujícím objednané zboží ve svém skladu či na jiném místě. Prodávající je v tomto případě oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Nepřevezme-li kupující zboží ani v dodatečně stanovené lhůtě, má se za to, že prodávající své povinnosti beze zbytku splnil a se zbožím může dále nakládat dle vlastního uvážení.
 • PŘECHOD VLASTNICTVÍ
  • Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny včetně DPH a dalších eventuálních poplatků, vyplývajících z plnění kupní smlouvy; do té doby zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího. Předchází-li zaplacení kupní ceny dodávce zboží, přechází vlastnické právo na kupujícího v okamžiku dodání zboží.
  • Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.
 • SERVIS
  • Pravidelný servis zboží i opravy jeho vad nesplňujících podmínky záruky zajišťuje prodávající na náklady kupujícího na základě jeho písemné nebo telefonické objednávky.
 • PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
  • Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při převzetí kupujícím, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti
  • Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku:
   • běžného opotřebení a používáním např. při nevhodném zvolení typu produktu na pracovní operaci,
   • nedodržení návodu k použití,
   • vady způsobené chybným používáním a manipulací,
   • vady způsobené chybnou instalací zboží,
   • vady způsobené nesprávnou údržbou a skladováním,
   • vady způsobené neodborným zásahem do zboží,
  • Prodávající není povinen nároku kupujícího z odpovědnosti za vady vyhovět, pokud se prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
  • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího – kremlicka@jmpstroje.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
  • Kupující je povinen uplatnit vadu bezprostředně po jejím zjištění. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu ke splnění povinnosti odstranit vady potřebný čas a součinnost.
  • Nebude-li při opravě shledána vada, za kterou prodávající odpovídá, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace. Náklady na odstranění vad zboží provedené bez písemného předchozího souhlasu prodávajícího třetí osobou, se nenahrazují. Odpovědnost za následky takových odstraňování vad je ze strany prodávajícího vyloučena.
  • V případě, že je kupující v prodlení s úhradou ceny zboží, není prodávající povinen odstranit uplatněné vady zboží, za něž odpovídá, a to až do okamžiku splnění povinnosti kupujícího vůči prodávajícímu. Kupující není oprávněn ani při oprávněných reklamacích z tohoto důvodu pozastavit platbu ceny zboží či jiné splatné platby vůči prodávajícímu.
  • Na zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost, a to v době trvání dle Záručního listu. Prodávající odpovídá za to, že stavební stroj má a po výše stanovenou dobu bude mít vlastnosti a jakost stanovenou touto smlouvou. Prodávající dále prohlašuje, že stavební stroj splňuje veškeré náležitosti kladené na něj obecně závaznými právními normami, jakož i požadavky kupujícího. Za vadu zboží se považuje i vada v dokladech nutných pro jeho užívání.
 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  • V případě, že kupující neuhradí řádně a včas sjednanou zálohu nebo celou kupní cenu, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit.
  • Kupující má právo od smlouvy odstoupit pouze v případě, že prodávající poruší kupní smlouvu závažným způsobem.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
  • Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit také v případě, že bude proti kupujícímu zahájeno insolvenční řízení nebo v případě, že se kupující dostane do prodlení s plněním jakýchkoliv svých povinností podle těchto obchodních podmínek a/nebo kupní smlouvy, případně je prodávající oprávněn pozastavit plnění veškerých svých závazků ze smlouvy, a to až do doby, než kupující řádně splní veškeré své povinnosti, a to aniž by prodávající byl povinen nahradit kupujícímu případně vzniklou újmu.
 • NÁHRADA ÚJMY
  • Na náhradu újmy se uplatní obecné právní předpisy s tím, že právo kupujícího na náhradu újmy, resp. povinnost k náhradě újmy a výše náhrady újmy ze strany prodávajícího se omezují maximální částkou rovnající se kupní ceně zboží, s jehož dodáním předmětná újma souvisí (v důsledku jehož dodání prodávajícím kupujícímu újma vznikla). Prodávající neodpovídá kupujícímu za újmu vzniklou nesplněním uzavřené kupní smlouvy, pokud se tak stane z důvodu nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit.
 • SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT O UŽÍVÁNI ZBOŽÍ
  • Prodávající upozorňuje kupujícího, že zboží značky MECALAC disponuje systémem pro sběr dat, dále jen „tracker”, přičemž jsou tato data odesílána společnosti MECALAC GROUP SERVICES, dodavatel společnosti GROUPE MECALAC, zodpovědné za jejich správu.
  • Tracker automaticky zaznamenává data návazné na používání strojů MECALAC a jejich příslušenství, jako je: výrobní číslo, stejně jako použité příslušenství, jejich používání, včetně doby používání, geolokace v reálném čase, počet motohodin během práce/nečinnosti/transportu, nadmořskou výšku, ujetou vzdálenost, zatížení motoru, chybové kódy stroje, stav paliva a jeho spotřebu, napětí baterie, tlak oleje nebo další technické informace stejného rázu.
  • Tracker neumožňuje přímý sběr osobních údajů uživatele.
  • Účelem shromáždění a zpracovaní informací je monitorování pravidelných servisů a záruk strojů MECALAC a jejich příslušenství, prediktivní řízení a plánování údržby a oprav strojů MECALAC a jejich příslušenství, identifikace potřeb uživatelů a následné stanovení vhodných komerčních nabídek z hlediska produktů a služeb, přičemž informace budou shromažďovány a zaznamenávány výlučně za výše uvedenými účely.
  • Příjemcem shromážděných informací je společnost MECALAC GROUP SERVICES; dceřiná společnost společnosti GROUPE MECALAC, je vlastníkem a správcem dat všech přidružených společností. Osoby s přístupem k těmto datum jsou zaměstnanci společnosti MECALAC GROUP SERVICES nebo jiných dceřiných společností společnosti GROUPCE MECALAC, zodpovědní za zpracování technických informací vztahujících se ke strojům, distributoři, prodejci nebo nájemci produktů značky MECALAC, správci software Tracker, vývojáři nebo správci databáze
  • Data se uchovávají dva roky po posledním použití stroje MECALAC nebo jeho příslušenství.
  • Kupující uzavřením kupní smlouvy ke zboží MECALAC souhlasí s výše uvedeným sběrem informací a zasíláním komerčních nabídek z hlediska produktů a služeb.
 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ KUPUJÍCÍHO
  • Zásady zpracování osobních údajů jsou umístěny na webových stránkách www.jmpstroje.cz
  • Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 • ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
  • Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem.
  • Obchodní podmínky dříve vydané zůstávají v platnosti pro již uzavřené obchodní případy.
  • Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2022 do vydání podmínek nových, které budou v okamžiku uvedení v platnost volně přístupné dle odstavce 1.
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení se nedotýká platnosti ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

V Hrobicích dne 1.1.2022

JMP – Stavební stroje s. r.o.

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: